Arhiva časopisa Financing

 

Financing – naučni časopis za ekonomiju

Broj: 4/2019

Godina izlaženja: 10
Decembar, 2019.
 

Originalni naučni rad

Profil profesionalnog računovođe – gep između očekivanja i mogućnosti 
DOI: 10.7251/FIN1904003T
Mirjana M. Todorović
Efekti poreskih oblika u BiH  
DOI: 10.7251/FIN1904017K
Branimir Kalaš, Vera Mirović
Fond za osiguranje depozita u ulozi finansijera procesa restrukturiranja banaka  
DOI: 10.7251/FIN1904033K
Gorana Krunić 

Pregledni rad

Ciljevi i pretpostavke bilansiranja nematerijalne imovine
DOI: 10.7251/FIN1904049S
Vladimir Stanimirović, Dragan Janjić, Mladen Gajić
Uticaj digitalizacije bankarskih usluga na performanse komercijalnih banaka
DOI: 10.7251/FIN1904071D
Slavica Dragišić