časopis financing

recenzija radova

Procedura recenzije radova

Svi dostavljeni napisi podliježu recenziji. Za svaki napis predviđena su dva recenzenta iz relevantne naučne oblasti. Kako bi se izbjegao bilo koji oblik subjektivnosti, redakcija obezbjeđuje da, recenzentima nije poznat autor predmetnog napisa, niti su autoru poznati recenzenti.
U slučaju da prvi recenzent izrazi negativno mišljenje, napis se ne dostavlja drugom recenzentu, već se glavni i odgovorni urednik pismeno obraća autoru i navodi razloge odbijanja napisa.
Međutim, ukoliko prvi recenzent izrazi pozitivno mišljenje, napis se šalje drugom recenzentu. Ako je i druga recenzija pozitivna, napis se prihvata i šalje na tehničku obradu. Ako je druga recenzija negativna, napis se šalje Redakcionom odboru, koji donosi odluku o daljem postupku.
Napisi koji dobiju pozitivno mišljenje, recenzenti svrstavaju u jednu od slijedećih kategorija:
Izvorni naučni članak (Original scientific paper) predstavlja originalno naučno djelo u kojem su izneseni novi rezultati fundamentalnih ili primijenjenih istraživanja. Članak je sastavljen tako da se na temelju iznesenih informacija može: reprodukovati metodološki i računski postupak i na osnovu dobivenih rezultata s jednakom tačnošću ili unutar granica stepena slobode, kako to navodi autor, ili ponoviti autorova zapažanja i prosuditi njegove analize, ili provjeriti tačnost analiza i dedukcija na kojima se zasnivaju autorovi nalazi.
Prethodno saopštenje (Preliminary communication) predstavlja naučni članak koji obavezno sadrži jednu ili više naučnih informacija, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi čitaocu omogućile provjeru iznesenih naučnih spoznaja.
Izlaganje sa naučnog skupa (Conference paper) predstavlja cjelovit članak koji je prethodno referisan na naučnom skupu, ali u obliku cjelovitog članka nije objavljen u zborniku naučnog skupa.
Pregledni članak (Review paper) iznosi poseban problem o kome je već publikovan naučni rad, ali mu se pristupa na nov način.
Stručni članak (Professional paper) sadrži korisne priloge iz struke i za struku.
Nakon primljenih recenzija uredništvo ih analizira. U slučaju da recenzenti različito kategorišu napis, napis se šalje Redakcionom odboru koji je dužan da donese odluku o kategorizaciji rada. Ukoliko je potrebno, napis se vraća autoru koji je dužan uvažiti sugestije i primjedbe recenzenata. Međutim, u slučaju gdje se ne dovode u pitanje kvalitet i autorizovanost napisa, uredništvo može napraviti korekcije. Objavljuju se samo napisi koji su svrstani u jednu od navedenih kategorija i koji imaju dvije pozitivne recenzije.