časopis financing

uputstvo autorima

Pisanje radova za naučni časopis

Poštovani autori, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u Vladi Republike Srpske je u Pravilniku o publikovanju naučnih publikacija („Službeni Glasnik Republike Srpske“, broj: 77/17 od 16.08.2017. godine) propisalo način pisanja radova koji se objavljuju u načnom časopisu. Budući da je Komisija za kategorizaciju naučnih časopisa, pri  Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Financing kategorisala kao naučni časopis svi radovi koji se objavljuju u časopisu moraju biti standardizovani. Redakcija časopisa je za Vas kreirala Uputstvo za pisanje radova na osnovu Pravilnika o publikovanju naučnih radova. Dakle, svi radovi moraju biti usklađeni sa navedenim Uputstvom. Radovi koji nisu napisani u skladu sa navedenim Uputstvom, neće biti uzeti u razmatranje. 

Dostavljanje rada i procedura obrade

Napisi se dostavljaju elektronskom poštom na e-mail adresu: redakcija@financingscience.org ili putem pošte na digitalnom mediju na adresu: Finrar d.o.o., Mirka Kovačevića 13A, 78000 Banja Luka. Svi napisi se dostavljaju glavnom i odgovornom uredniku koji, nakon dodjele preliminarne ocjene, određuje daljnji postupak: a) odmah šalje napis na recenziju; b) ako ima određenih primjedbi i sugestija, napis vraća autoru na doradu; c) odbija napis. Ukoliko autor usvoji primjedbe glavnog i odgovornog urednika i prilagodi napis u skladu sa sugestijama, napis se šalje na recenziju. U tom slučaju autoru se šalje formular Izjava o autorskim pravima, koji treba ispuniti, potpisati i vratiti glavnom i odgovornom uredniku. Svojim potpisom autor potvrđuje izvornost napisa i svoje autorstvo.

Odbijanje urednika da objavi rad

Urednik može odbiti napis u sljedećim slučajevima: ako tema koju obrađuje napis nije relevantna, ako je napis sa sličnom temom već objavljen u časopisu i ako napis ne ispunjava standarde časopisa. Ukoliko napis nije prihvaćen, autoru se šalje kratko obavještenje o razlozima odbijanja objave napisa. Da bi se izbjeglo autorovo odustajanje od objave napisa u toku recenzentskog postupka, autor se obavezuje svojim potpisom u Izjavi o autorskim pravima da prihvata recenzentski postupak. Nakon toga slijedi odluka o prihvatanju ili odbijanju napisa. Prikazi knjiga, doktorskih disertacija, međunarodnih konferencija i drugih naučnih skupova ne podliježu recenziji.