Arhiva časopisa Financing

 

Financing – naučni časopis za ekonomiju

Broj: 4/2017

Godina izlaženja: 8
Decembar, 2017.
 

Pregledni rad

Uticaj participativnog pristupa budžetiranju na ponašanje subordiniranih menadžera i performanse preduzeća
DOI: 10.7251/FIN1704005P
Prof. dr Amira R. Pobrić
Uloga multiregionalnog input-autput modela u analizi savremene međunarodne trgovine 
DOI: 10.7251/FIN1704012A
Prof. dr Hamid Alibašić, Snježana Zarić
Fiskalne implikacije poreskih izdataka
DOI: 10.7251/FIN1704023A
Prof. dr Dinka S. Antić
Uloga transfernih cijena u uslovima savremenog poslovanja
DOI: 10.7251/FIN1704030V
Branka Vukoja
Emisija dužničkih hartija od vrijednosti u funkciji održivog razvoja lokalnih zajednica
DOI: 10.7251/FIN1704035G
Miloš Grujić, Jelica Rastoka
Uloga i značaj interne revizije u stalnosti poslovanja korporacija
DOI: 10.7251/FIN1704045L
Ljubiša Lukić
Mogućnosti primjene Fulmerovog modela za procjenu finansijskih neprilika malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini 
DOI: 10.7251/FIN1704053V
Selma Vidimlić
Ekologija kao značajan faktor turizma 
DOI: 10.7251/FIN1704057L
Dr Momir Lazarević