Arhiva časopisa Financing

 

Financing – naučni časopis za ekonomiju

Broj: 4/2015

Godina izlaženja: 6
Decembar, 2015.
 

Prethodno saopštenje

Komparativna analiza prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja privrede Republike Srpske u 2014. godini  
DOI: 10.7251/FIN1504007M
Prof. dr Dragan Mikerević
Analiza razlika u prinosima državnih obveznica zemalja članica monetarne unije  
DOI: 10.7251/FIN1504030P
Branka Topić Pavković

Pregledni rad

Uloga države u pomorskom brodarstvu
DOI: 10.7251/FIN1504025K
Prof. dr Ranka Krivokapić
Primjena diskonata i premija u procjeni vrijednosti preduzeća
DOI: 10.7251/FIN1504035R
Mr Tajana Serdar Raković
Efekti promjena deviznih kurseva na finansijske izvještaje entiteta
DOI: 10.7251/FIN1504044C
Bobana Čegar
Upravljanje rizicima prema COSO-ERM okviru
DOI: 10.7251/FIN1504051G
Marina Gavrilović