Arhiva časopisa Financing

 

Financing – naučni časopis za ekonomiju

Broj: 3/2020

Godina izlaženja: 11
Septembar, 2020.

Pregledni rad

Implementacija modela za projekciju uspešnosti poslovanja preduzeća zasnovanih na podacima iz finansijskih izveštaja 
DOI: 10.7251/FIN2003003M 
Kristina Mijić
Efekti primjene novog koncepta priznavanja lizinga na finansijske izvještaje i pokazatelje
DOI: 10.7251/FIN2003017P 
Jelena Poljašević, Maja Radulović
Uticaj COVID-19 krize na procjenu vrijednosti
DOI: 10.7251/FIN2003027R
Tajana Serdar Raković
Normativna osnova mikrokreditnog sektora kao faktor razvoja mikrokreditiranja
DOI: 10.7251/FIN2003045A
Nataša Atlagić
Interna revizija u IT okruženju
DOI: 10.7251/FIN2003061D
Predrag Dragičević, Anja Rajak