Arhiva časopisa Financing

 

Financing – naučni časopis za ekonomiju

Broj: 3/2019

Godina izlaženja: 10
Septembar, 2019.
 

Originalni naučni rad

Robna razmjena sa inostranstvom određuje visinu poreskih prihoda 
DOI: 10.7251/FIN1903003S 
Guste Santini
Adekvatnost koncepta prodajnih cijena zasnovanih na troškovima u savremenim uslovima poslovanja
DOI: 10.7251/FIN1903029G 
Predrag Gajić

Pregledni rad

Determinante rasta preduzeća
DOI: 10.7251/FIN1903017V
Bojana Vuković
Svop poslovi kao instrument zaštite od valutnog i kamatnog rizika u Republici Srpskoj
DOI: 10.7251/FIN1903051K
Aleksandra Krčmar, Miodrag Jandrić
Analiza strukture ukupnog duga u Republici Srpskoj
DOI: 10.7251/FIN1903073K
Branimir Kalaš, Vera Mirović