Arhiva časopisa Financing

 

Financing – naučni časopis za ekonomiju

Broj: 2/2015

Godina izlaženja: 6
Jun, 2015.
 

Prethodno saopštenje

Finansijske inovacije za pretvaranje tradicionalnih finansijskih proizvoda u hartije od vrijednosti 
DOI: 10.7251/FIN1502007O
Prof. dr Silvije Orsag, doc. dr Dejan Mikerević

Pregledni rad

Interna revizija kao podrška dobrom korporativnom upravljanju
DOI: 10.7251/FIN1502014S
Doc. dr Tamara Stojanović
Nužnost afi rmacije stečaja u uslovima narastajuće nelikvidnosti privređivanja 
DOI: 10.7251/FIN1502020B
Mirko M. Bošnjak
Monte Karlo simulacije u funkciji analize rizika investicionog projekta
DOI: 10.7251/FIN1502024R
Siniša Rajković
Razvoj sekundarnog tržišta trezorskih zapisa – Stanje i perspektive na tržištu Republike Srpske
DOI: 10.7251/FIN1502031G
Miloš Grujić