Arhiva časopisa Financing

 

Financing – naučni časopis za ekonomiju

Broj: 4/2020

Godina izlaženja: 11
Decembar, 2020.
 

Originalni naučni rad

Uticaj pandemije COVID-19 na strategijske i operativne rizike 
DOI: 10.7251/FIN2004003M
Dejan Malinić, Marija Malinić
Kreativna računovodstvena praksa: empirijsko istraživanje u Republici Srpskoj  
DOI: 10.7251/FIN2004021R
Siniša Rajković

Pregledni rad

Obrazovna politika i reforma obrazovanja za održivi ekonomski razvoj  
DOI: 10.7251/FIN2004035P
Branka Topić Pavković 
Analiza posebnosti instituta samostalne bankarske garancije kroz tumačenje relevantnih domaćih propisa
DOI: 10.7251/FIN2004051B
Stefan Blagojević
Uticaj pandemije virusa SARS-CoV-2 na profitabilnost naftne industrije u Republici Srpskoj
DOI: 10.7251/FIN2004061T
Milorad Teinović